Intenzivni kursevi

Sarajevo: Riječ po riječ – tefsir sure Kehf

Riječ po riječ – tefsir sure Kehf je jedinstveni program koji omogućava polaznicama da kroz različita tumačenja kur'anskog teksta dokuče sveobuhvatnost, raznolikost i višedimenzionalnost kur'anske poruke.

Cilj ovog programa je omogućiti polaznicama da se upoznaju s osnovama tefsira, s različitim prijevodima Kur’ana te da nastave primjenjivati naučeno iz arapskog jezika kroz gramatičku analizu kur’anskog teksta i prevođenje odabranih kur’anskih sura.

Tokom ovog ciklusa kursa „Riječ po riječ – tefsir sure Kehf“ kroz 9 susreta obradit ćemo sljedeće teme:

  • Nastanak tefsirske nauke i pregled različitih pravaca u tumačenju Kur'ana;
  • Osobenosti jezičkog tefsira kao načina tumačenja Kur'ana;
  • Karakteristike modernog i savremenog tumačenja Kur'ana;
  • Primjeri tefsira kod Bintu Šati i Muhameda Asada;
  • Problem prevođenja Kur'ana i prijevodi Kur'ana na bosanski jezik.

Uz obradu navedenih nastavnih jedinica, polaznice će zajedno s profesoricom prevoditi i upoređivati različita tumačenja sure Kehf.

Kurs će voditi Amina Mujela-Botić, diplomantica islamske teologije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Nastava će se održavati dva puta sedmično srijedom i nedjeljom, u terminu od 17.30 do 19.30, od 27. mart do 24. aprila.

Polaznice plaćaju participaciju u iznosu od 30 KM.

Prijave putem ONLINE FORMULARA ili na Nahlinom info desku.

Informacije putem e-maila amina.edu@nahla.ba, na Nahlinom info desku ili na broj telefona 033/710-650 svakim danom od 12 do 20h.

NAPOMENA: Kurs je namijenjen polaznicama koje su uspješno završile minimalno 3. stepen arapskog kroz Kur'an u Nahli ili su savladale osnove arapskog jezika kroz srednju školu, fakultet ili završene kurseve u nekom od centara za edukaciju.