Publikacije

Vodič tragaocima za znanjem

U četvrtak, 26. decembra 2013. godine u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka promovirana je značajna publikacija: Metodi istraživanja u islamskim naukama – kratak uvod čiji je autor prof. dr. Fikret Karčić

Knjiga Metodi istraživanja u islamskim naukama – kratak uvod, predstavlja pokušaj da se ublaži nedostatak udžbenika koji bi na sveobuhvatan način obradili različite metode koji se primjenjuju u studijama islamskih nauka. Osnovna premisa na kojoj se ona zasniva jeste koncept integracije znanja. To praktično znači da se u izboru metoda istraživanja u islamskim naukama kombinuju metodi tradicionalnih islamskih nauka i savremenih društvenih nauka. Na taj način omogućava se istraživanje kako normativne religije (religijski izvori i učenje u tekstovima) tako i praktičnog ispoljavanja religije (živa religija).

Fikret Karčić je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Religije i prava na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegov glavni akademski interes je izučavanje historije islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u postosmanskom periodu, reformističkih pokreta u islamu, balkanskih muslimana i komparativne pravne kulture. Među publikacijama dr. Fikreta Karčića su Bošnjaci i izazovi modernosti: kasni osmanlijski i habsburški period (Sarajevo: El-Kalem, 2004), Islamske teme i perspektive (Sarajevo: El-Kalem, 2009) i Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: El-Kalem, 2011).

Elektronsku verziju knjige možete preuzeti na linku:

Metodi istraživanja u islamskim naukama – kratak uvod