Osnove islama

Sunnet – definicija i položaj u islamskoj tradiciji

Sunnet, po metodolozima islamskog prava, je sve ono što je preneseno od Poslanika, a.s., osim Kur’ana, bilo to verbalnog, praktičnog ili odobravajućeg karaktera.

Da je Sunnet drugi izvor islama ukazuje i Kur’an:
1. Kur’an je jasan i nedvosmislen kada je riječ o tome da Poslanik, alejhis-selam, nije govorio po svome hiru, već na osnovu onoga što mu je objavljivano od Allaha. ”On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.” Prema tome, Poslanikov, alejhis-selam, Sunnet je, po značenju i obaveznosti slijeđenja, kao i Kur’an, jer oba su od Allaha, dž.š., s tim što je Sunnet prenesen samo po značenju, a ne i po formi kao Kur’an.

2. Allah, dž.š., je zadužio Poslanika, a.s., da objasni i protumači Kur’an i njegove načelne norme i propise, i rekao: ”A tebi objavljujemo Kur’an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.” Znači, Poslanikova, a.s., objašnjenja upotpunjuju Kur’an i nužna su da bi se spoznao pravni propis i norma, što znači da je Sunnet izvor islamskog prava.

3. Brojni su ajeti koji kategorički naređuju i obavezuju slijeđenje sunneta i jasno i nedvosmisleno ukazuju da je sunnet izvor islamskog prava. Pored ostalog, u njima se naređuje pokornost Poslaniku, a ta pokornost izjednačava se s pokornosti Allahu, dž.š.; naređuje se da se u sporovima obratimo Allahu, dž.š., i Njegovu Poslaniku, a.s.; naređuje se prihvatanje onoga što nam Poslanik, a.s., naredi, a ostavljanje onoga što nam zabrani; jasno se niječe iman onih koji u svojim sporovima ne uzmu Allahova, dž.š., Poslanika, a.s., za sudiju, konstatujući da musliman nema izbora po onome što presudi Allahov Poslanik; prijeti se kobnim svršetkom i bolnom patnjom svima koji rade suprotno Poslanikovim, a.s.,  naredbama.

Poslanik, a.s., najavio je da će poslije njega doći do razilaženja među muslimanima, ali nam je dao i rješenje za taj problem u sljedećem hadisu: ”Ostavio sam vas u takvoj svjetlosti, u kojoj je noć (po sjaju) kao i dan. Ko s nje skrene, taj je propao. Ko od vas bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. U tim vremenima vi se držite onoga što ste spoznali od moga Sunneta i Sunneta hulefair-rašidina (četvorice pravednih i upućenih halifa), čvrsto se držite toga! I budite pokorni, pa makar vam naredbodavac (vladar) bio i abesinski rob.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se ashabima i muslimanima nakon njih, rekao je: ”Allah ozario lice čovjeku koji čuje moj hadis, pa ga zapamti i prenese drugome (onako kako je čuo), jer možda ne razumije znanje koje prenosi ili će možda prenijeti znanje onome koji će ga bolje razumijeti.”
Vrijedni učenjaci su skupili i zapisali Sunnet posljednjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i sačuvali ga u hadiskim zbirkama koje su prokomentarisane i detaljno objašnjene. Od najpoznatijih hadiskih zbirki su: Buharijin Sahih, Muslimov Sahih, Ebu Davudov Sunen, Nesaijin Sunen, Tirmizijin Sunen, Ibn Madžin Sunen, Ahmedov Musned, Malikova Muvette, Darimijev Sunen, Hakimov Mustedrek, Ibn Hibanov Sahih…
Imam Malik b. Enes je rekao: ”Sunnet je poput Nuhove lađe. Onaj ko se u nju ukrca spašen je, a onaj ko izostane biće potopljen.”

Izvor: Mirsad Crnalić, “Zašto islam?”, autor, Bosanska Dubica, 2014, str. 69-71.